Kasutustingimused

Registreerudes internetilehekülje Petify (edaspidi: veebileht) kliendiks või tehes veebilehe kaudu pakkumuse või broneeringu, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kliendilepingu tingimustega (edaspidi: tingimused), nõustud tingimustega ning kohustud täitma alljärgnevaid tingimusi. Tingimused kehtivad kõikide veebilehe klientideks registreerinud isikute või veebilehe vahendusel teenust osutavate ja lepinguid sõlmivate (edaspidi: klient) ning veebilehe omaniku ja haldaja Nupukas OÜ (edaspidi: Petify) vahel tekkivate õigussuhete kohta.

I Mõisted

1.1. kontaktandmed:

1.2. Veebileht – Petify, mis kuulub Nupukas OÜ-le.

1.3. Teenused – kõik Petify poolt veebilehe vahendusel kliendile kasutamiseks võimaldatud teenused. Teenuse hulka ei kuulu loomade hoidmine (s.o Petify ei ole lepingu pooleks), lepingu täitmise tagamine ega looma hoiule võtmiseks või andmiseks pakkumuse tegemine.

1.4. Tingimused – tingimused, mille alusel osutab Petify klientidele teenust.

1.5. Hinnakiri – veebilehel püsival andmekandjal avaldatud hinnad, mis on aluseks Petify klientidele teenuste osutamisele.

1.6. Kasutajad – kliendid ja teised veebilehte külastavad isikud.

1.7. Klient – Petify veebilehel registreerinud isik või isik, kes teeb veebilehe vahendusel pakkumise või broneeringu.

1.8. Hoiulevõtja – klient, kes võtab omanikult looma hoiule.

1.9. Hoiuleandja – klient, kes annab hoiule võtjale hoiule looma.

1.10. Loom – elusolend, mille üks klient annab teisele kliendile tasu eest hoiule.

1.11. Kuulutus – kliendi tehtud ettepanek pakkumise tegemiseks.

1.12. Pakkumine – kliendi poolt looma hoiule andmiseks tehtav tahteavaldus tehingu sõlmimiseks.

1.13. Broneering – Loomahoidja poolt looma hoiule võtmiseks antav nõustumus tehingu sõlmimiseks. Broneering jõustub (muutub kehtivaks) raha laekumisel Petify arveldusarvele ning broneeringu jõustumisel loetakse tehing sõlmituks.

1.14. Leping – lepinguline võlasuhe, mille alusel annab loomaomanik loomahoidjale tasu eest oma looma hoida.

1.15. Turvaelemendid – Petify poolt kehtestatud korras kliendile võimaldatud unikaalne kasutajanimi ja -parool või -paroolid, PIN-kalkulaator, ID-kaart, mobiil-ID või muu sarnane vahend, mille abil saab kasutaja siseneda kliendina veebilehele või mille kaudu Petify kliendi identifitseerib.

1.16. Konto – Petify poolt kliendile avatud konto, mille kaudu saab klient kasutada Petify teenuseid. Konto avatakse tähtajatult, kui Petify või klient ei lepi kokku teisiti.

II Üldtingimused

2.1. Petify annab kasutajatele tasuta külastamiseks veebilehe, mille vahendusel saavad kliendid teha ettepanekuid looma hoiule võtmiseks ning saada teistelt klientidelt tasu hoiu eest.

2.2. Kliendid avaldavad kuulutused, pakuvad teenust ja sõlmivad lepinguid veebilehe kaudu omal vastutusel ja vabal tahtel ilma Petify mõjutuseta, sekkumiseta ja vahenduseta, on teadlikud kuulutuse avaldamise ja lepingu sõlmimise riskidest, õigustest ja kohustustest ning vastutavad omavahel sõlmitud lepingute täitmise eest iseseisvalt.

2.3. Petify tagab hoiule andja tehtud makse jõudmise hoiule võtjani pärast loomahoiu lõppemist. Petify kannab omaniku arveldusarvele ühe kalendrikuu lõikes kogunenud rahasummad üle hiljemalt järgmise kalendrikuu kolmandaks nädalaks.

2.4. Petify ei vastuta veebilehe abil sõlmitud lepingute täitmise ega selle alusel kliendi kätte hoiule antud looma hoolitsetuse (sh looma tervisliku seisukorra, kindlustuse olemasolu ja vara rikkumise jms) eest. Lepingu täitmise eest vastutavad hoiule andja ja hoiule võtja. Petify vastutab teenuste kohase osutamise eest.

2.5. Petify ei vastuta kliendi poolt veebilehel avaldatava informatsiooni tõelevastavuse ja seaduslikkuse eest, kuid kohustub talle teatavaks saanud eksitava või ebaõige informatsiooni hiljemalt ühe tööpäeva jooksul eemaldama. Kui kasutaja teab ebaõigest informatsioonist, kohustub ta Petifyle sellest viivitamata teatama.

2.6. Petify ei vastuta ühegi kliendi ebameeldiva või seadusevastase käitumise eest nii kuulutuse avaldamisel, hoiuperioodi ajal ega lepingu sõlmimisel või täitmisel.

2.7. Petify ei osale klientide vahel sõlmitud lepingutes ega ole nende pooleks. Petify ei ole ühegi kliendi esindaja, agent, maakler, esindaja, komisjonär vms.

2.8. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kliendi ja Petify vahel toimub elektroonilises vormis Petify vahendusel tingimustes või veebilehel avaldatud kontaktandmetel.

2.9. Veebileht ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Petify. Veebilehele isikliku kui ka looma kohta autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab klient Petifyle tasuta üle nende teoste osas kehtivad autori varalised õigused ajaks, mil klient vastavaid teoseid veebilehe vahendusel avalikult kättesaadavaks teeb. Petifyle kuulub õigus kliendi poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele.

2.10. Petify teavitab kliente tingimuste muudatustest vastava teate saatmisega kliendi e-postiaadressile ja kliendi konto kaudu.

III Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus:

3.1.1. teha veebilehel kõiki Petify poolt võimaldatud tehinguid ja toiminguid omal vastutusel kooskõlas seaduse, heade tavade ja tingimustega;

3.1.2. saada teavet tema kontol tehtud tehingute ja toimingute kohta;

3.1.3. tingimuste muudatustega mittenõustumisel sulgema oma konto hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates muudatustest teavitamist. Kui klient ei sulge oma kontot selle perioodi jooksul, loetakse, et ta on nõustunud tingimuste muudatustega.

3.1.4. igal ajal ette teatamata sulgeda oma konto, millega loetakse kliendi ja Petify vaheline leping lõppenuks. Lepingu lõpetamisel muutuvad viivitamata sissenõutavaks kõik vastastikused nõuded, mis ei ole veel sissenõutavaks muutunud.

3.2. Klient kohustub:

3.2.1. esitama veebilehe kliendina registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime ja isiku- või registrikoodi all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja muid sidevahendeid;

3.2.2. avaldama Petifyle enda arveldusarve ülekannete teostamiseks;

3.2.3. andmete muutumisel teavitama andmete muutmisest või muutma need ise oma kontol hiljemalt viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest alates;

3.2.4. mitte kasutama veebilehte ebaseaduslikeks tehingu(te)ks või pettus(t)eks;

3.2.5. esitama veebilehe kasutamisel täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid looma osas (s.o vastava looma tervisliku seisundit, käitumise iseärasusi jms) ning määratlema need pakkumuse tegemiseks täieliku täpsusega;

3.2.6. määratlema pakkumuse koostamisel või kuulutuse avaldamisel hinna kujunemise alused;

3.2.7. mitte võimaldama tema kontot kasutada kolmandatel isikutel;

3.2.8. tasuma Petifyle tasu kooskõlas hinnakirjaga;

3.2.9. teavitama Petifyle kõigist tema kontol tekkinud vigadest ja volitamata toimingutest ning tehingutest;

3.2.10. avaldama informatsiooni ja kuulutuse vaid looma kohta, kelle omanik klient täieõiguslikult on;

3.2.11. tagama, et veebilehe kasutamisel kliendi poolt edastatud andmed (ükskõik missugune informatsioon):

3.2.11.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

3.2.11.2. ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;

3.2.11.3. ei ole vastuolus kehtiva õigusega ega vastuolus heade kommetega;

3.2.11.4. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad veebilehe normaalset kasutamist ja/või mis võivad veebilehe kasutamise tulemusena salvestuda kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

3.2.11.5. ei sisalda muude isikute reklaami (sh viiteid veebilehtedele jne) ega otsest või kaudset üleskutset kasutada kolmandate isikute teenuseid, v.a Petify kirjalikul nõusolekul.

3.2.12. hoidma veebilehe kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust nii, et need ei satuks volitamata kolmandate isikute kätte;

3.2.13. koheselt informeerima Petifyid kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes veebilehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

3.2.14. koheselt informeerima Petify veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest volitamata kolmandate isikute valdusse.

3.2.15. Kliendil ei ole lubatud pärast broneeringu jõustumist muuta pakkumuse kirjeldust ja sisu. Muuta saab vaid pakkumist, mille suhtes ei ole veel broneeringut jõustunud. Kliendil on lubatud täiendada ja muuta pakkumust, s.o lisada pilte, selgitusi vms, kuid mitte tõsta hinda ega halvendada muid tingimusi pärast broneeringu tegemist.

3.2.16. Kliendid on kohustatud aktsepteerima sõlmitavate lepingute täitmisel Petifyle deposiidi kasutamist.

3.2.17. Kliendid  nõustuvad ja kohustuvad sõlmima lepingu veebilehe kaudu.

3.2.18. Kliendi identifitseerimine ja veebilehel toimingute tegemine toimub turvaelementide kaudu. Turvaelementide kasutamist toimingute tegemiseks kliendi poolt loetakse võrdseks toimingute tegemisega kliendi või tema seadusliku esindaja poolt.

3.2.19. Klient aktsepteerib, et kõik toimingud, mis on tehtud kasutades turvaelemente, kehtivad Petify suhtes õigetena ja kuuluvad täitmisele (ja on sealhulgas autoriseeritud võlaõigusseaduse tähenduses), välja arvatud kui seaduse imperatiivsetest normidest tuleneb teisiti.

3.2.20. Kliendid nõustuvad informatsiooni vahetamisega elektrooniliselt interneti teel. Kliendiks registreerumisel annab kasutaja nõusoleku infovahetuseks e-posti teel krüpteerimata kujul.

3.2.21. Klient nõustub, et tingimuste muudatustest teavitamine toimub e-posti teel ja kliendi kontole teate jätmisega. Klient aktsepteerib, et teda on tingimuste muudatustest teavitatud, kui Petify on edastanud e-kirja kliendi e-postiaadressile ja jätnud teate kliendi kontole.

3.2.22. Kooskõlas käibemaksuseaduse § 37 lõikega 6 annab klient käesolevaga Petifyle oma nõusoleku väljastada arveid elektrooniliselt kliendi e-postiaadressile või kliendikontole.

3.2.23. Petify on õigus saata kliendile tasuta ringkirju, teenuse kvaliteedi ja kliendi rahulolu hindamiseks vajalikke küsimustikke ja turundusalaseid materjale. Klient võib igal hetkel keelata või piirata eelkirjeldatud teabe saatmist.

3.2.24. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega veebilehel, et

3.2.24.1. ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebilehel võimaldatud tehinguid.

3.2.24.2. täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;

3.2.24.3. on teadlik, et kliendid sõlmivad kõik lepingud ilma Petify sekkumiseta ja vahenduseta ning kliendid vastutavad täies ulatuses ise selliste lepingute täitmise eest;

3.2.24.4. on teadlik, et pakkumise tegemine võib kaasa siduva kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab klient kohustuse rikkumise eest ning kahjustatud kliendil on tema suhtes õigus rakendada omal äranägemisel õiguskaitsevahendeid;

3.2.24.5. on teadlik, et kõikide teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude deklareerimise ja maksmise kohustus lasub kliendil ning Petify ega teised kliendid ei deklareeri ega tasu tema eest makse;

3.2.24.6. on teadlik riskidest, mis kaasnevad elektroonilise posti edastamisega: sõnumid võivad kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või mittetahtlikult muuta, varastada või kolmandatele isikutele avaldada. Petify ei vastuta selliste riskide realiseerumise eest.

3.2.24.7. tingimustega nõustumisel ei ole kliendi ja Petify tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on tingimustes selgesõnaliselt kirjas;

3.2.24.8. on teadlik asjaolust, et veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab klient ning et Petify ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) veebilehe kasutaja isikut.

3.2.24.9. on teadlik ja nõustub sellega, Petify on õigus teostada kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele ning rikkumata salastatuse kohustust, võib Petify salvestada või töödelda oma andmebaasides, kliendisuhete või dokumendihalduse süsteemides ning samuti arveldus- ja raamatupidamissüsteemides klientide avaldatud üldise iseloomuga andmeid. Petify võib samuti tekkida vajadus koguda, säilitada ja kasutada teavet kliendi või kliendi esindajate kohta, mis on vajalik õigusteenuse osutamiseks, töökorralduslikel eesmärkidel (nt kontaktide andmebaasi haldamine, ajakohastamine ja kasutamine, jne) või sisemiste andmebaaside või kliendisuhete süsteemide haldamiseks või oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Klient võib igal hetkel vastava kirjaliku teatisega tühistada või piirata eelkirjeldatud andmete töötlemise õigust.

3.2.24.10. Petify on õigus pärast broneeringu eest tasumist võtta kliendile tasutavatest summadest maha hinnakirjaga kehtestatud tasud.

IV Petify õigused ja kohustused

4.1. Petifyl on õigus valida, kas ta lubab kasutajal end kliendiks registreerida.

4.2. Petifyl on õigus kehtestada hinnakirja ja teenuse osutamise tingimused ning neid igal ajal muuta.

4.3. Petify on õigustatud ette teatamata omal valikul, kas piirama või tühistama kliendi veebilehe kasutamisõigust, sh muutma veebilehel kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgema pakkumuse või kliendi konto ning mitte võimaldama tal uuesti kliendiks registreeruda juhul, kui klient:

4.3.1. rikub tingimusi või tingimustest tulenevaid kliendi kohustusi, sh ei ole tasunud Petifyle kooskõlas tingimuste ja hinnakirjaga;

4.3.2. on esitanud kliendiks registreerumisel või veebilehe kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

4.3.3. teadlikult ja tahtlikult levitab Petify lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt;

4.3.4. avaldab heade kommete või kehtivate õigusaktidega vastuolus olevaid pakkumisi;

4.3.5. õhutab veebilehe vahendusel vihkamist või esitab poliitilisi üleskutseid;

4.3.6. seab tahtlikult eesmärgiks lepingu täitmata jätmise või mittetäieliku täitmise;

4.3.7. on surnud või lõppenud (likvideeritud);

4.3.8. konto sulgemist nõuab pädev riigiasutus või vastav kohustus tuleb kohtulahendist.

4.4. Kui kasutaja on kolmel järjestikusel korral turvaelemendid veebilehel valesti sisestanud, on Petifyl õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida kasutaja ligipääs veebilehele.

4.5. Petifyl on õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida kasutaja ligipääs veebilehele, kui Petifyle on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et turvaelemendid on teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust veebilehte kasutada või kui veebilehe kasutamine võib olla seotud kliendi või kasutaja poolse pettusega või kui esineb muu tingimustes toodud blokeerimise alus.

4.6. Kui klient on saanud teiselt kliendilt kolm negatiivset kommentaari, on Petifyl õigus ajutiselt peatada Kliendi konto õigus pakkumiste tegemiseks. Kliendil on õigus vaidlustada konto kasutamisõiguse piiramine, saates vastavasisulise vaidlustuse Petifyle. Petify otsus on lõplik.

4.7. Petify teavitab klienti e-posti teel tema konto sulgemisest või avaldab vastava teate, kui klient püüab oma kontole sisse logida. Petify teatab kliendile pakkumise sulgemisest või muutmisest.

4.8. Petify on igal ajal õigustatud jälgima veebilehel toimuvat tegevust ja kontrollima klientide ja kasutajate tehtud toimingute kooskõla seaduse ja tingimustega.

4.9. Petify on õigus salvestada kliendi ükskõik mis viisil antud korraldusi.

4.10. Petify on igal ajal õigustatud tegema veebilehe parema kasutamise huvides veebilehe piires andmete ümberpaigutusi klientide poolt sisestatud pakkumiste osas, muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu.

4.11. Petifyl on õigus nõuda kliendilt teenuse kasutamise eest tasu vastavalt hinnakirjale.

4.12. Petifyl on õigus nõuda kliendilt leppetrahvi tingimuste rikkumise eest hinnakirjas sätestatud ulatuses.

4.13. Petifyl on õigus nõuda kliendilt viivist kohustuse sissenõutavaks muutumise hetkel kehtinud hinnakirjas ettenähtud määras rahalise kohustuse täitmisega viivitamise eest.

V Isikuandmete töötlemine

5.1. Petify on õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus andmeid, mida Petify on saanud kliendilt veebilehe kasutajaks registreerumisel, veebilehe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb kliendi kohta muul viisil veebilehe kasutamise teel (edaspidi: andmed).

5.2. Klient annab nõusoleku Petifyle andmete töötlemiseks tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda andmete töötlemise lõpetamist ja kogutud andmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

5.3. Kliendid ja kasutajad on teadlikud ja nõustuvad, et veebilehe kasutamisel salvestab Petify informatsiooni, mida kasutaja või kliendi arvuti Petify edastab.

5.4. Kliendid ja kasutajad on teadlikud ja nõustuvad, et Petifyl on õigus kasutada „küpsiseid“ (cookies).

5.5. Petify kohustub – kui see on tehniliselt võimalik ja pooled on selliselt kokku leppinud – kasutama info edastamiseks krüpteeritud andmesidelahendusi.

5.6. Petify kogub ja salvestab andmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

5.7. Petify kasutab andmeid Teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja isikustamiseks.

5.8. Petify ei anna üle ega avalikusta andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud tingimustes või seaduses sätestatud juhtudel.

5.9. Petifyl on õigus kasutada andmeid ise ja anda neid üle Petify poolt volitatud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.

5.10. Petify on õigus tingimustes sätestatud juhul edastada andmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkassole, advokaadibüroole jmt) ja võlgnevuse tasumata jätmise korral enam kui 365 päeva avaldada võlglase andmed veebilehel.

5.11. Petify ja eelmises tingimuste punktis nimetatud isikul on tingimustes sätestatud juhul õigus edastada andmed ka maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

5.12. Petify on õigus edastada kliendi andmeid teisele kliendile, kui eelnimetatud kliendid on pidanud läbirääkimisi, kinnitanud broneeringu või sõlminud lepingu.

5.13. Petify ei vastuta, kui kliendi andmed saavad kolmandatele isikutele teatavaks kliendist tulenevatel asjaoludel.

VI Küpsised

6.1. Petify kasutab parema kasutuskogemuse tagamiseks küpsiseid ehk cookies’id. Lisaks Petify pakutud küpsistele võivad teatud lehe elemendid sisaldada ka kolmandate osapoolte küpsiseid.

6.2. Veebilehel kasutatakse püsi-, sessioon-, jälgimis- ja reklaamiküpsiseid, mis võimaldavad pakkuda kasutaja eelistustele vastavaid reklaame, koostada Petify lehe külastajate kohta anonüümset statistikat, ning pakkuda lehe toimimiseks vajalikke funktsioone.

6.3. Lehe kasutajal on õigus küpsistest keelduda, muutes selleks oma veebilehitseja sätteid. Küpsistest keeldumise korral võivad osad lehe funktsioonid töötada tavapärasest erinevalt.